уеб сайт на инструктора » www.ucheben.com

Контролните номера на автомобилите в България и ЕС.

Регистрационният номер на МПС в България представлява буквено-цифров код за идентификация на превозното средство. Подлежащите на регистрация превозни средства в България се регистрират от структурните звена „Пътна полиция“ при Столична дирекция „Полиция“ (СДП) или областните дирекции „Полиция“. На всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер, които се закрепват отпред и отзад (или само отзад за мотоциклети, трактори и ремаркета).
Всички моторни превозни средства и ремаркета в България, предназначени за движение по пътищата (с изключение на тролейбусите, верижните, строителните и селскостопанските самоходни машини) задължително се регистрират от органите на Пътна полиция. Превозните средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка, модел и други данни. На всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация и табели с регистрационни номера. Какво представлява VIN кодът?

Съкращението идва от английски (Vehicle Identification Number) и буквално преведено означава „Идентификационен номер на превозно средство“. То е номер който се състои от 17 характера (цифри и букви), както е дефинирано от международната организация за стандартизацията (ISO).

Къде може да бъде намерен?


Обикновено е поставен под формата на метална пластинка между таблото на автомобила и предното стъкло, на касата на шофьорската врата или е набит направо на шасито и естествено в документите на МПС (моторно превозно средство).

Основното предназначение на серийния номер е да служи за идентификация на превозно средство. Ползвайки го обаче можем да придобием много друга странична информация за превозното средство.

  • Придобиване на информация за това, кой е производителя на превозното средство
  • Информация за това каква е годината на производство на автомобила
  • Информация къде е произведен
  • Проверка дали превозното средство не е тествано за устойчивост на разрушаване и др.

Всеки регистрационен номер се състои от:


графично изображение на българския идентифициращ код „BG“
националното знаме на син фон или европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон съгласно Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета на Европейския съюз от 3 ноември 1998 г. Изображението на знамето и кодът BG се разполагат в лявата част на регистрационната табела, върху вертикална синя светлоотражателна лента. Табелата има и „тесен” вариант (близък до квадрат), като в този случай синята лента е разположена в горния ляв ъгъл.
Съгласно измененията на Наредбата за регистрация на МПС от м. април 2008 г. издаването на табели с регистрационни номера с европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон вместо с българския флаг ще се извършва при първоначална регистрация на превозните средства и в случаите, при които е предвидена промяна на табелите, но срокове не са предвидени. Запазва се валидността на табелите, издадени преди промяната.
В другата част на табелата, с черни графични знаци върху бял светлоотражателен фон се нанася останалата част от номера с форма̀т X(X) NNNN Y(Y), където:
X(X) е буквен код за мястото на регистрация, който се определя от Пътна полиция (една или комбинация от две главни букви);
NNNN е пореден номер (четирицифрена комбинация на цифрите от 0 до 9);
Y(Y) е серия (една или комбинация от две главни букви) (също се определя от Пътна полиция). (Серията няма отношение към мястото на регистрация. Например, автомобил с номер „СО 4478 ТХ“ е регистриран в област София).
От 1992 г. за буквен код и серия се използват само тези букви от кирилицата, които са графично близки до букви от латиницата – А, В, С, Е, Н, К, М, О, Р, Т, Х, У
Собствениците имат право да ползват (срещу заплащане на съответната такса) регистрационен номер с определени комбинации от цифри или (вместо поредния номер и серията) – комбинация от шест знака по желание (например име).
Формата и размерите на табелите, разположението на цифрите и буквите върху тях, размерите на знаците и използваните шрифтове се определят с БДС 15980 „ППС. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на МПС и техните ремаркета. Размери и шрифт“. Стандартът БДС ISO 7591 „ППС.      Светлоотразяващи табели за регистрационни номера за МПС и техните ремаркета. Спецификация“ определя изискванията към нанесения светлоотразяващ слой – фотометрични и колориметрични свойства, устойчивост на температура, огъване и удар, на нефтопродукти и солена мъгла и др.
абелите с регистрационен номер се монтират на местата, определени от производителя.
Табелите с регистрационен номер се закрепват отпред и отзад (или само отзад) хоризонтално, в средната част на превозното средство, а когато това е невъзможно – в лявата му част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.
В миналото у нас колите на инвалидите подлежаха на отделна регистрация с буквен код И в регистрационния номер. Съгласно сега действащия ППЗДП такава отделна регистрация няма. Колите на инвалидите се означават с международния знак „инвалид” (същият, поставян на пътен знак Д21) – стилизирано изображение на човек в инвалидна количка, бял символ на син фон. Знакът е отпечатан на челната страница на картата, която се издава на инвалиди за ползване на улеснения при движение с МПС, когато те са водачи или пътници. Картата се поставя в долния десен ъгъл на предното стъкло на превозното средство и се сваля, когато то не обслужва притежателя на документа. Улесненията се състоят например в това, че за коли, обслужващи лица с документ за инвалидност, не важат забраните, въвеждани със знаци В2 (Забранено е влизането на ППС в двете посоки), В3 (Забранено е влизането на МПС, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди), В14 (Забранено е влизането на изобразените ППС), В27 (Забранени са престоят и паркирането) и В28 .

ОБЛАСТНИ КОДОВЕ
Област                  след 1992 г.
Благоевград               Е
Бургас                        А     Nomera A-0984-HA.gif

Варна                          В
Велико Търново          ВТ
Видин                         ВН   Nomera BH-0761-EP.gif

Враца                          ВР
Габрово                       EB
Добрич                       ТХ
Кърджали                   К
Кюстендил                 КН
Ловеч                         ОВ    Nomera OB-7498-AP.gif

Монтана                      М
Пазарджик                  РА
Перник                        РК
Плевен                        ЕН
Пловдив                     РВ
Разград                       РР
Русе                            Р
Силистра                    СС
Сливен                       СН
Смолян                       СМ
София-област            СО
София-град               С,    Bulgarian license plate from Sofia.gif

Стара Загора               СТ
Търговище                  Т
Хасково                       Х
Шумен                         H
Ямбол                          У

Дипломати с дипломатически статут.

В горния десен ъгъл на табелите с регистрационен номер на МПС, обслужващи ръководителите на дипломатическите представителства, се поставя бяла лента с дебелина 10 mm и наклон 45%. –ДТ

Nomera DT-7208.gif

Дипломати с консулски статут – СС

Bulgarian diplomatic license plate.gif

Дипломати – служители, административно-техническия персонал на дипломатическите, консулските и търговските представителства и постоянно акредитираните чуждестранни кореспонденти – СТ

Nomera CT-1033.gif

Автомобил, собственост на чуждестранно лице, временно пребиваващо в страната ХХ ХХ ХХ

Bulgarian temporary license plate.gif

Българска армия ВА (Bulgarian Army)

Bulgarian license plate of the armed forces.gif

Гражданска защита СР (Civil Protection)

Bulgarian license plate of the civil protection.gif

Временен транзитен номер (годишен) за нови автомобили, който се издава на фирми официални вносителки на марка автомобили за нуждите на фирмата при тестово шофиране или при транспорт между различни офиси на фирмата на ход, при транспорт до Пътна полиция за рег. и т.н. Издават се и за Автокъщи с удостоверение от АВА (Асоциация на вносителите на автомобили.)-В

В

Bulgarian export license plate.gif

Нов внос, временен, за употребявани автомобили, докато трае проучване от Пътна полиция и т.н.-Н

НNomera 198-H-229.gif

РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА НА АВТОМОБИЛИ В ЕС

Общите характерискики на регистрационните номера за страните, членки на Европейския съюз, са установени с Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета на Европейския съюз от 3 ноември 1998 г. Документът регламентира признаването във вътрешния трафик на Общността на отличителния знак на държавата-членка, в която са регистрирани моторни превозни средства и техните ремаркета.
Отличителна за европейските регистрационни номера е светлоотражателната синя лента в левия край на табелата, върху която са изобразени 12-те жълти звезди от флага на Европейския съюз и под него комбинация от една до три главни букви на латиница, които са отличителния знак (код) на държавата-членка, в която е регистрирано превозното средство.
Повечето европейски страни, за разлика от Регистрационните номера в САЩ и други страни в Америка, Азия и Австралия, имат характерна продълговата форма. В европейските страни за изработка на табелите се използват метал или пластмаса, различни шрифтове и различни системи за кодиране на номерата.

Държава                   Код на страната
Австрия                                A
Белгия                                  B
България                              BG
Великобритания                  GB

Гибралтар                           GBZ

Северна Ирландия              NI

Германия                             D

Гърция                                 GR
Дания                                   DK
Естония                                EST
Ирландия                             IRL
Испания                               E
Италия                                 I
Кипър                                  CY
Латвия                                 LV
Литва                                   LT
Люксембург                         L
Малта                                  M
Нидерландия                      NL
Полша                                 PL
Португалия                         P
Румъния                              RO
Словакия                            SK
Словения                            SLO
Унгария                              H
Финландия                         FIN
Франция                             F
Швеция                               S
Чехия                                 CZ

Водачът на моторното превозно средство е длъжен да поддържа:
1.  табелите с регистрационния номер чисти и да не поставя върху тях никакви предмети, материали и вещества;
2. устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност;
3. стъклата и огледалата чисти.

Ако решим да запишем номера на някой автохулиган е необходимо- кода, цифрите, а и буквите след него. Необходимо е обаче да запишем марката, модела и цвета на автомобила. Задният контролен номер нощем трябва да бъде осветен. И нека не забравяме, че контролните номера не бива да се демонтират неправомерно.

Един отговор към тема “Контролните номера на автомобилите в България и ЕС.”

  1. Много полезна и добре подредена информация. Много ми хареса тази тема.

Запиши коментар