уеб сайт на инструктора » www.ucheben.com

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ли е „ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА“ застраховка „ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ“?

За да бъде пуснат в движение един автомобил трябва да бъде регистриран, да премине ГТП и да има полица за “ Гражданска отговорност“. Но така ли е това?                                                                  Близо 1/3 от автомобилите у нас нямат задължителната „Гражданска отговорност“. Процентът на незастрахованите коли е 28 по данни на Гаранционния фонд към средата на ноември.Какво се случва, ако ви удари такъв автомобил, който няма застраховка „Гараждавска отговорност“? Има ли кой да плати обезщетението? Къде се предявява претенцията?                                                                    Ето каква е схемата. Има  Гаранционен фонд, който се занимава точно с такива случаи.

Гаранционният фонд е институцията, която изплаща обезщетения, когато автомобилът, който ви е ударил, няма задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Към него трябва да се обърнете и в случай, че виновникът за произшествието е неизвестен.

Фондът изплаща и обезщетения по другата задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците, ако превозвачът не е имал валидна полица.

За да се получат пари за настъпили имуществени и не имуществени щети, нанесени от кола без „Гражданска отговорност“, собственикът на увредения автомобил трябва да подаде молба (уведомление) – лично или с пълномощник.
Това може да стане пряко пред Гаранционния фонд. Може да се занесе в офиса или да се изпрати по пощата като препоръчана пратка с обратна разписка. Адресът е гр. София, п.к. 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 4.

Другият вариант е молбата за предявяване на претенцията да се подаде   пред който и да е отдел, получил лиценз и предлагащ задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Към молбата задължително трябва да се приложат доказателства за настъпилото събитие.

Когато има само имуществени вреди:

В този случай се представят три вида доказателства. Първите удостоверяват настъпилото ПТП – констативен протокол, документ за ПТП от МВР, заверен препис на влязла в сила присъда, а в случаите на съдебно одобрено споразумение – заверен препис от него, копие на влязло в сила наказателно постановление или удостоверение, издадено от МВР срещу причинителя на ПТП затова, че нарушава закона, защото няма задължителната застраховка.

Втората група документи доказват правото на увреденото лице да получи обезщетение – копие от регистрационния талон на колата и удостоверение за наследници в оригинал, ако те предявяват претенцията.
Третият тип доказателства удостоверяват размера на причинените вреди. Например изпълнителен лист, протокол за оглед от застраховател, снимки на вредите по колата, фактури за извършен ремонт и т.н.

Когато има неимуществени вреди, процедурата е по-сложна. Заедно с молбата за предявяване на претенцията за обезщетение се предоставя и копие на лична карта или шофьорска книжка, както и номер на банкова сметка, по която да се преведе обезщетението.

Искат се и повече документи за доказване на настъпилите вреди.
Освен изброените по-горе, които удостоверяват настъпилото пътнотранспортно произшествие, се искат доказателства за телесните повреди и размера на не имуществените вреди. Например медицински експертизи, бележки, удостоверения, епикризи, анамнези, протоколи от лекарски комисии или ТЕЛК, болнични листове и др.

В сайта на Гаранционния фонд на адрес guaranteefund.org подробно са описани всички необходими документи, които се представят в двата случая. Изброени са и изключенията, когато Гаранционният фонд не изплаща обезщетения.

Допълнителни доказателства се искат само ако необходимостта от тях не е можело да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията и най-късно в срок до 45 дни от представяне на документите.

Обезщетенията се превеждат до 3 месеца

Размерът на обезщетението при застраховка „Гражданска отговорност“ се формира от различни фактори.
При смърт или телесни увреждания претенцията и представените доказателства се обсъждат от експертна застрахователно-медицинска комисия към Гаранционния фонд.

Тя прави писмено предложение до УС с мотиви.  Размерът на обезщетенията за неимуществени вреди от „Гражданска отговорност“ се формира по справедливост въз основа на представените доказателства.
При телесни увреждания се разглеждат обстоятелствата, при които е настъпило събитието, възрастта на пострадалия, характерът на увреждането, функционалните последици от него. Вземат се предвид тежестта и сериозността на болките и страданията.

При смърт също се вземат предвид възрастта на починалия, отношенията между него и наследника или лицата, имащи право на издръжка.
Размерът на обезщетението, изплащано от фонда, не може да надхвърля минималната сума по задължителните застраховки, определена за годината, в която е настъпило пътнотранспортното произшествие.

Гаранционният фонд има законов срок, в който трябва да се произнесе. Той е до 3 месеца от датата, на която претенцията е заведена в регистъра на фонда. В този срок УС трябва да излезе с решение и да плати обезщетението по банковата сметка на увреденото лице или да откаже плащането, ако представените доказателства не са били достатъчни.Фондът изплаща обезщетения и по задължителната застраховка „Злополука“ на пътниците в автобусите, ако превозвачът не е имал застраховка.

От 2007 г., когато се присъединихме към ЕС, Гаранционният фонд осигурява покритие за територията на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство.

Средствата във фонда се набират от всяка продадена задължителна полица – „Гражданска отговорност“ и „Злополука“. Вноската се определя всяка година.

Този подход дава възможност за повишаване на сигурността. Остава открит въпроса, как въпреки изискванията за годишен технически преглед ,където едното е – наличие на валидна полиза за застраховка „Гражданска отговорност“ на пътя безнаказано се намират такива водачи? Излиза, че съзнантелните водачи, изпълняващи законните изисквания, чрез своите застраховки, генериращи средствата в гаранционния фонд(Средствата във фонда се набират от всяка продадена задължителна полица – „Гражданска отговорност“ и „Злополука“.) си плащат за аварии причинени от несъзнателни водачи????? Кой как си върши работата и кой плаща????  И ДО КОГА???

Работата е от ясна по-ясна. Никому да не се случва такова ПТП, защото от горното е видно, че ще падне голямо ходене по мъките, време, нерви, средства. А и обезщетението няма да е кой знае какво.  Би било прекрасно, ако всички спазват ЗДП и останалите законови разпоредби и на никому да  не се налага да използва обезщетения от застрахователи или от Гаранционния фонд.

Един отговор към тема “ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ли е „ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА“ застраховка „ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ“?”

  1. Здравейте,

    Питане: задължителна ли е ГО за мотоциклет?

    Прегледах закона и никъде не се споменава нещо различно от „автомобилист“.

    Благодаря!

Запиши коментар